Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Хөтөлбөр

Хөтөлбөр - "Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл" оролцогч талуудын нэгдсэн хурал

Дэлгэрэнгүй...

Хөтөлбөр - "Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хувилбар боловсруулах" явцын тайлангийн хэлэлцүүлэг

Дэлгэрэнгүй...

Хөтөлбөр - ОРХОН АЙМГИЙН “ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ - 2019”

Дэлгэрэнгүй...

Хөтөлбөр - Сүхбаатар аймгийн Нутгийн Удирдлагын ордон

Дэлгэрэнгүй...

Хөтөлбөр - Хэнтий аймгийн Хан-Хэнтий чуулга

Дэлгэрэнгүй...

Хөтөлбөр - Говьсүмбэр аймгийн Боржигин чуулга

Дэлгэрэнгүй...

Хөтөлбөр - Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Дэлгэрэнгүй...

Хөтөлбөр - Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Дэлгэрэнгүй...