Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Илтгэлүүд

Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого

Дэлгэрэнгүй...

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн замнал өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ судалгаа

Дэлгэрэнгүй...

Regional economic planning and industrial policy – global status quo

INTERNATIONAL CONFERENCE “THEORY AND PRACTICE OF REGIONAL DEVELOPMENT" Development Paths for Mongolian regions Dr. Rainer Engels - Advisor on Structural and Industrial Policy, Sectoral Program on Sustainable Economic Policy and Private Sector Development, GIZ Дэлгэрэнгүй...

区域规划的编制与实施 : ——以中国内蒙古自治区呼包鄂协同规划为例

中国的规划体系 , 地方层次区域规划的编制 , 地方层次区域规划的实施 Дэлгэрэнгүй...

Indian Development Experience: Are there Lessons for Mongolia?

Amaresh Dubey Jawaharlal Nehru University, New Delhi International Conference on “Uncovering Regional Opportunities – Development Paths for Mongolia´s Aimags” Дэлгэрэнгүй...

Бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлт ба хэрэгжилт

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хот, Баотоу, Ордос хотуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөлтийн жишээ Дэлгэрэнгүй...

Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн хандлага, өнөөгийн байдал, шийдвэрлэх асуудал

Монгол улсын эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх чиглэлээр үндэсний хөгжлийн газраас хийж буй ажлууд Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн өнөөгийн байдал, шийдвэрлэх асуудал Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын судалгаа, шинжилгээнээс гарсан дүгнэлт, саналууд Дэлгэрэнгүй...

The way forward for Mongolian National Development - MONDEP aspects with Japanese experiences

Main Topics - National Development Strategies in 1950s-1970s in Japan ; JICA’s MONDEP survey ; Way Forward Дэлгэрэнгүй...

On the development of regional cooperation between Russia and Mongolia

Potaev V.S. - Doctor of Economic Sciences, Professor of Buryat State University Дэлгэрэнгүй...