ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧИЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО