Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

I. ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН (ЖАЙКА)

   Эцсийн тайлан: 

  салбарын тайлан:

II. БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ

III. САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ, БАЙРШЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУДАЛГАА​​

 1. Аялал жуулчлалын хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа
 2. Байгалийн газарзүй, геоэкологийн орчны судалгаа
 3. Гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн судалгаа
 4. Зам тээвэр логистикийн хөгжил, байршил төлөвлөлтийн судалгаа
 5. Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн замнал, өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ, судалгаа
 6. Орон нутгийн хөгжлийн бодлого судалгаа
 7. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн салбар хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа
 8. Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн судалгаа
 9. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа
 10. Эрүүл мэндийн хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа
 11. Эрчим хүчний хөгжил, байршил төлөвлөлтийн судалгаа
 12. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын бодлогын судалгаа
 13. Хууль эрх зүйн орчны судалгаа
 14. Эдийн засгийн загвар, онол арга зүй, орон зай төлөвлөлтийн судалгаа
 15. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн судалгаа
 16. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спорт хөгжлийн байршил, бодлогын судалгаа
 17. Үйлдвэржилтийн хөгжлийн байршлын нэгдсэн төлөвлөлт судалгаа

IV. ГОВИЙН ДЭД БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

     Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн: 

 

 

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.