Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого
Бүсчилсэн хөгжлийн судалгааны тайлангууд

 

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН (ЖАЙКА)

0_Cover_mon  http://regional.nda.gov.mn/backend/f/2pyH4zfBgW.pdf

0_Toc_Mon http://regional.nda.gov.mn/backend/f/U1e6i1HSpc.pdf

2_EX Summary  http://regional.nda.gov.mn/backend/f/In6TfLUvqQ.pdf

Chapter1 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/usRNN2xxmA.pdf

Chapter2 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/IagDBzTkJG.pdf

Chapter3 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/KFjIWW1LjT.pdf

Chapter5 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/hIVZd68bgm.pdf

Chapter6  http://regional.nda.gov.mn/backend/f/Rg6vx8fDOi.pdf

Chapter7  http://regional.nda.gov.mn/backend/f/f51iw6tste.pdf

Chapter8 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/ry5bn3ema9.pdf

Chapter10 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/XoLb2elZm2.pdf

Sector report Cover http://regional.nda.gov.mn/backend/f/mWH0WI7WbV.pdf

БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төсөл part I      http://regional.nda.gov.mn/backend/f/AwwB2pAVsf.pdf

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төсөл part II-I  http://regional.nda.gov.mn/backend/f/FM8BrSydYp.pdf

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төсөл part II-II https://regional.nda.gov.mn/backend/f/6nQKYF1yxD.pdf

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төсөл part II-III-I http://regional.nda.gov.mn/backend/f/ZSA1iNPLVR.pdf

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төсөл part II-III-II https://regional.nda.gov.mn/backend/f/6EolaLHpgl.pdf

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төсөл part III http://regional.nda.gov.mn/backend/f/xBIpnHQivp.docx

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төсөл part IV-I http://regional.nda.gov.mn/backend/f/SDsrGWPhTP.pdf

ГОВИЙН ДЭД БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 1 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/ItIML6DUmT.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 2 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/nII0Un2Aa0.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 3 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/d4gqYLtyRk.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 4 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/oSsQIDaBIj.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 5 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/pvggRUj75w.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 6 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/T1xtwntqHk.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 7 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/YEqbb54eEH.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 8 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/BPfyPBr2s2.pdf

 Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 9 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/7njuWOsANQ.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 10 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/SOHfy6Qa7J.pdf

Говийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 11 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/HH6vFt5AvS.pdf

17 САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ, БАЙРШЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУДАЛГАА

Эрчим хүчний хөгжил, байршлын судалгаа 1 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/XE2BTLq6W5.pdf

Эрчим хүчний хөгжил, байршлын судалгаа 2 http://regional.nda.gov.mn/backend/f/UEIl0Yj5Zp.pdf

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.