ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО
Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн замнал өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ судалгаа

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.