ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (ХЭНТИЙ АЙМАГ)

ХЭНТИЙ АЙМАГ

2019 оны 3-р сарын 26-нд.


Шинэ мэдээ